Algemene Voorwaarden Transportsubsidies.nl


 

Inhoudsopgave

 

 1. Definities
 2. Informatie over Opdrachtnemer
 3. Toepasselijkheid
 4. Diensten
 5. Aanbod en aanvaarding
 6. Werkwijze na aanvaarding
 7. Prijzen
 8. De Overeenkomst
 9. Betaling
 10. Rechten
 11. aansprakelijkheid
 12. Overmacht
 13. Klachten
 14. Intellectueel eigendomsrecht
 15. Algemene verordening gegevensbescherming en Opdrachtnemer
 16. Conversie
 17. Nawerking
 18. Strijdige clausules
 19. Toepasselijk recht
 20. Forumkeuze
 21. Wijziging van de Algemene Voorwaarden
 22. Slotbepaling

 

 

1.    Definities

 

 

2.    Informatie over Opdrachtnemer

Opdrachtnemer is gevestigd aan de Nedereindseweg 572, 3546 PV te Utrecht, postbus 13090, 3507 LB te Utrecht. Opdrachtnemer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Virente Consulting Group B.V., onder KvK-nummer 60842792. Met als BTW nummer NL854083972B01

 

Heeft u vragen over onze Algemene Voorwaarden? Dan kunt u ons als volgt bereiken:

 

 

3.    Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer zijn van toepassing op iedere aanbieding van, en Overeenkomst met Opdrachtnemer tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, waarop Opdrachtnemer deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard. De Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer zijn van toepassing ongeacht de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever: deze worden in beginsel van de hand gewezen. Enkel wanneer door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk aldus is overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer niet van toepassing.
 2. Indien van deze Algemene Voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen hun gelding behouden.
 3. Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke Overeenkomst bepaalde gevallen.
 4. De Algemene Voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden geacht stilzwijgend te zijn aanvaardt. Dit geldt voor alle verdere Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

 

 

4.    Diensten

 1. Diensten van Opdrachtnemer bestaan uit de ondersteuning van Opdrachtgever ter verwezenlijking van de subsidie waar Opdrachtgever aanspraak op wil maken.
 2. Diensten worden naar de zorgvuldigheid, maatstaven en werkwijze van Opdrachtnemer uitgevoerd.
 3. Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer de benodigde vrijheid en medewerking te verrichting van de Dienst.
 4. Het uitvoeren van de Dienst is afhankelijk van de informatie verstrekt door Opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich geen rechten ontlenen aan de uitvoering en resultaat van de verrichte Dienst, indien Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt aan Opdrachtnemer.
 5. Voorts kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen aan enige vorm van resultaat van het verrichten van de Dienst door Opdrachtnemer. Het gaat hierbij uitdrukkelijk om een inspanningsverplichting. In geen enkele vorm worden er garanties tot het behalen van resultaat geboden door Opdrachtnemer.

 

 

5.    Aanbod en aanvaarding

 1. Opdrachtnemer presenteert het aanbod tot zijn Dienst mondeling, via e-mail, de website en/of social media, dan wel enig andere vorm van communicatie of platformen waarmee een aanbod tot het verrichten van een dienst gepresenteerd kan worden.
 2. Voordat er een aanvaarding kan plaatsvinden voor het verrichten van enige vorm van Diensten, zal Opdrachtnemer een beoordeling geven aan de waarschijnlijkheid tot het verkrijgen van enige vorm van subsidie voor Opdrachtgever.
 3. Pas vanaf het moment dat Opdrachtnemer van oordeel is dat er een mogelijkheid bestaat tot het verkrijgen van subsidie zal er een concreet aanbod gedaan worden, waar in vervolgstappen worden bespreken, evenals de vergoeding. Zie voor meer informatie over de vergoeding artikel 7.
 4. Diensten aangeboden via de in artikel 5 lid 1 bepaalde wijze zijn vrijblijvend en blijven vrijblijvend tot tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever een schriftelijk akkoord is ontstaan.
 5. Opdrachtnemer kan een aanbod presenteren doormiddel van een offerte. Aan het opvragen, opmaken en toezenden van een offerte zitten geen kosten verbonden.
 6. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn opgesteld aan de hand van de door Opdrachtgever tijdens het intakegesprek verstrekte informatie.
 7. Indien blijkt dat informatie gegeven door Opdrachtgever onjuist of onvolledig blijkt, behoudt Opdrachtnemer zich het recht om de Overeenkomst te wijzigen aan de hand van de juiste informatie.
 8. Een aanbod kan worden geaccepteerd binnen het door Opdrachtnemer vermelde termijn.
 9. Indien er geen termijn is genoemd, bedraagt het in artikel 5 lid 8 genoemde termijn maximaal 7 dagen. Dit in verband met het indieningstermijn van de aanvraag.
 10. Indien een aanbod na het in artikel 5 lid 8 en 9 genoemde termijn wordt geaccepteerd, zal beoordeling van de geldigheid van deze acceptatie geheel aan Opdrachtnemer toekomen.

 

 

6.    Werkwijze na aanvaarding

 1. Indien het verrichten van de Dienst door beide partijen aanvaard is, zal Opdrachtnemer met uitvoering van de Dienst beginnen.
 2. Uitvoering van de Dienst zal in vrijwel alle gevallen op basis van het 5 stappen model gaan, zoals omschreven op de Website van Opdrachtnemer.
 3. De eerste stap geschiedt zoals in artikel 5 lid 2 en 3 aangegeven wijze.
 4. Indien er over wordt over gegaan tot het uitvoeren van de Dienst zal in stap twee de subsidieaanvraag namens Opdrachtgever ingediend worden door Opdrachtnemer. Het succesvol indienen van de aanvraag berust geheel op een volledige en juiste verlening van de benodigde gegevens door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer.
 5. In stap drie zal na indiening van de subsidieaanvraag eventuele extra vragen vanuit de subsidieverstrekker beantwoord worden. Een correcte beantwoording van deze vragen berust, net zoals bij stap twee, op een volledige en juiste verlening van de benodigde gegevens door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer.
 6. Stap vier beziet op de toekenning van de aangevraagde subsidie. Indien de subsidie toegekend is, stopt hiermee de procedure doormiddel van verzending van de factuur door Opdrachtnemer en betaling door Opdrachtgever.
 7. Indien de in artikel 6 lid 6 genoemde subsidie niet verleend wordt, zal er overgegaan worden naar stap vijf waar een bezwaar plaatsvindt op het niet toekennen van de subsidie. Dit gebeurt alleen indien Opdrachtnemer van mening is dat het niet toekennen van de subsidie onterecht is. Op het moment dat het niet toekennen van de subsidie als terecht wordt beoordeeld door Opdrachtnemer, zal er geen bezwaar worden gemaakt en stopt hiermee de procedure.
 8. Indien Opdrachtnemer van mening is dat de acceptatie buiten termijn van het aanbod niet geldig is zal Opdrachtnemer een opnieuw een offerte versturen naar Opdrachtgever. Waarbij de termijn van 7 dagen opnieuw ingaat. Tenzij een te late acceptatie heeft geresulteerd in het niet meer kunnen uitvoeren van de Dienst, doordat het indieningstermijn voor de subsidieaanvraag is verstreken.
 9. Het staat Opdrachtnemer vrij om een derde partij in te schakelen ter voltooiing van de Dienst. Deze derde partij wordt alleen ingeschakeld indien dit naar beoordeling van Opdrachtnemer nodig blijkt.

 

 

7.    Prijzen

 1. Op basis van de Overeenkomst zal in eerste instantie de prijs/vergoeding voor het verrichten van Diensten op basis van ‘no cure, no pay’ zijn. No cure, no pay betekent dat indien er geen succesvolle subsidieverlening heeft plaatsgevonden er geen vergoeding voldaan hoeft te worden voor de uitgevoerde dienst.
 2. In de regel zal het percentage van de vergoeding 25% bedragen over de gehele toegekende subsidie. Afwijking van dit percentage is mogelijk indien partijen dit schriftelijk overeenkomen.
 3. Partijen kunnen schriftelijk een andere vorm van betaling overeenkomen dan degene genoemd in artikel 7 lid 1 en 2.
 4. Indien er sprake is van spoed, staat het Opdrachtnemer vrij om eenzijdig een ander(e) percentage of vorm van vergoeding te vragen aan Opdrachtgever, bij het uitvoeren van de diensten. Een andere vorm van vergoeding zal doorgaans bestaan uit een nader te bepalen vast bedrag of uurvergoeding.

 

 

8.    De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand door aanbod en aanvaarding (artikel 6:117 Burgerlijk Wetboek). De Overeenkomst kan louter schriftelijk tot stand komen.
 2. Pas na ondertekening/accordering van de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, zal Opdrachtnemer overgaan tot uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Werknemers van Opdrachtnemer of derden, ingeschakeld door Opdrachtnemer, kunnen geen bindende afspraken maken met Opdrachtgever. Toezeggingen (mondeling, dan wel schriftelijk), binden Opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover zij door een bevoegde vertegenwoordiger van Opdrachtnemer zijn bevestigd.
 4. Wijzigingen van, en aanvullingen op de Overeenkomst zijn mogelijk indien partijen hier schriftelijk akkoord op geven.
 5. Een overeenkomst m.b.t. een Product komt tot stand door middel van betaling voor het Product.
 6. Indien er sprake is van meerwerk zal Opdrachtnemer de overeengekomen prijs verhogen met een bedrag evenredig aan de extra uitgevoerde Diensten.

 

 

9.    Betaling

 1. Bij het afnemen van een Dienst geldt een betalingstermijn van 15 dagen na ontvangst van de factuur.
 2. Indien het betalingstermijn genoemd in artikel 9.1 is verstreken wordt er een betalingsherinnering verstuurd naar de Opdrachtgever. In deze betalingsherinnering wordt er een nieuw termijn voor betaling gegeven. Doorgaans zal dit betalingstermijn 5 dagen bedragen.
 3. Indien er na de eerste betalingsherinnering niet is overgegaan op betaling, zal er een tweede en derde betalingsherinnering plaatsvinden, waarvoor Opdrachtnemer extra kosten in rekening kan brengen.
 4. Indien betaling uitblijft na meermaals herinneren staat het Opdrachtnemer vrij om een incassobureau in te schakelen.
 5. Kosten voor de incassodienst komen voor rekening van de Opdrachtgever en worden verrekend met het factuurbedrag, eventueel met bijkomende wettelijke rente.

 

 

10. Rechten

 1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan enige vorm van garanties tot het behalen van een bepaald resultaat die zijn genoemd door Opdrachtnemer. Enige vorm van garanties tot het behalen van een bepaald resultaat kan niet overeengekomen worden door partijen.
 2. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de beoordeling van Opdrachtnemer over de aanvraag van de subsidie.
 3. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de beoordeling van de kans tot het slagen van een eventueel bezwaarschrift.
 4. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan enige vorm van behaald resultaat door Opdrachtnemer.
 5. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan Diensten welke verricht zijn aan de hand van onvolledige, onzorgvuldige of foutieve informatie verstrekt door Opdrachtgever.

 

 

11. Aansprakelijkheid

 1. Iedere, zowel contractuele als buitencontractuele, aansprakelijkheid (behoudens aansprakelijkheid als gevolg van opzet of grove schuld) van Opdrachtnemer en – indien deze zich mocht voordoen haar bestuurders en werknemers, is beperkt tot het bedrag dat op de factuur vermeld staat.
 2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 3. Indien zich tijdens de uitvoeren van een Dienst of Opdracht een gebeurtenis voordoet waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk blijkt te zijn, dan zal er niet meer worden uitgekeerd dan het maximum wat de door Opdrachtnemer afgesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 7. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, en zal Opdrachtnemer de kosten vergoeden die zij maakt of zal maken in verband met het verweer tegen dergelijke aanspraken van derden, die verband houden met dan wel voortvloeien uit door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

 

12. Overmacht

 1. Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor Opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet waren te voorzien is Opdrachtnemer niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard dan ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, pandemieën natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoersmiddelen, verkeersblokkades, ziekte ongeacht de reden of oorzaak daarvan of andere onvoorziene omstandigheden die niet bekend waren bij het aangaan van de Overeenkomst.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de Overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. Opdrachtnemer behoudt het recht het reeds uitgevoerde deel van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever te factureren. Facturering zal alleen geschieden indien er een andere vorm van vergoeding is overeengekomen dan no cure, no pay.
 3. Indien Opdrachtnemer een tijdelijk opgeschort deel van de Overeenkomst later toch uitvoert, is Opdrachtgever zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.

 

 

13. Klachten

 1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft met betrekking tot de dienstverlening van Opdrachtnemer, dient Opdrachtgever hierover duidelijke, schriftelijke toelichting te geven. De klacht dient binnen 7 dagen na het (redelijkerwijs) ontdekken van de klacht medegedeeld te worden aan Opdrachtnemer.
 2. De beoordeling van een klacht ligt altijd aan de kant van Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer streeft ernaar om de klacht binnen een termijn van 7 dagen, dan wel zo spoedig mogelijk af te handelen.

 

 

14. Intellectueel eigendomsrecht

 1. Op alle door Opdrachtnemer vervaardigde werken, waaronder deze weergegeven op de website van Opdrachtnemer, berust een intellectueel eigendomsrecht.
 2. Het eigendomsrecht berust daarmee op alle Diensten welke uitgevoerd worden door Opdrachtnemer.
 3. Schending van het intellectuele eigendomsrecht resulteert in een boete er hoogte van de geleden schade door Opdrachtnemer.
 4. Na berekening van de boete kan Opdrachtnemer een nader te bepalen vergoeding eisen.

 

 

15. Algemene verordening gegevensbescherming en Opdrachtnemer

Opdrachtnemer conformeert zich te allen tijde aan de geldende privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Voor meer informatie hierover kunt u de privacyverklaring van Transportsubsidies.nl raadplegen. Eveneens sluit Opdrachtnemer verwerkersovereenkomsten met partijen, indien dit vereist is volgens de privacywetgeving.

 

 

16. Conversie

Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk Overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan door Opdrachtnemer.

 

 

17. Nawerking

De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van een Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

 

 

18. Strijdige clausules

In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderlinge strijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden, indien er een uitdrukkelijke opdrachtbevestiging is gegeven. In alle andere gevallen zijn deze algemene voorwaarden leidend.

 

 

19. Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt het Nederlands recht van toepassing verklaard.

 

 

20. Forumkeuze

De Rechtbank Midden Nederland, Locatie Utrecht (kamer civiele zaken/kanton) is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

 

21. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Rekening houdend met de mogelijke evoluties van de website en de werkwijze van Opdrachtnemer, behoudt Opdrachtnemer zich de mogelijkheid voor om onderhavige Algemene Voorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. In dat geval worden de nieuwe Algemene Voorwaarden door (online) wijziging aan Opdrachtgever medegedeeld en gelden ze op elke Overeenkomst die na de wijziging wordt gerealiseerd.

 

 

22. Slotbepaling

In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal de Overeenkomst in het licht van deze Algemene Voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.

 

Heeft u vragen over onze Algemene Voorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaande gegevens!

info@transportsubsidies.nl l +31 (0)30 273 47 46
Nedereindseweg 572 l 3546 PV l Utrecht
Postbus 13090 l 3507 LB l Utrecht
KvK Nr. 60842792 l Btw Nr. NL854083972B01

 

Versie 2020