Privacystatement


 

Inhoudsopgave

 1. Inleiding Privacy Statement
 2. Categorieën persoonsgegevens
 3. Grondslag en doel voor gegevensverwerking
 4. Periode van opslag
 5. Ontvangers van persoonsgegevens
 6. Beveiliging
 7. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
 8. Recht op inzage (artikel 15 AVG)
 9. Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
 10. Recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG)
 11. Recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG)
 12. Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens
 13. Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar (artikel 21 AVG)
 14. Plichten

 

 


1. Inleiding Privacy Statement

 

Dit is de privacyverklaring van Transportsubsidies.nl. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u en e-mail verzend aan ons. Wij leggen u duidelijk uit hoe wij uw gegevens opslaan, hoelang deze bewaard blijven en wat precies het doel van de gegevensverwerking is. Daarnaast geven we u duidelijk inzicht in hoe u gebruik kunt maken van uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking.

 

Wat doet Transportsubsidies.nl precies? Transportsubsidies geeft je subsidieadvies over de toepassing van o.a. de EIA, MIA en WBSO. Wij helpen u niet alleen om de subsidiemogelijkheden in kaart te brengen, maar nemen u ook de volledige subsidieaanvraag uit handen.

Omdat we in verschillende situaties persoonsgegevens verwerken (of laten verwerken), hebben we gekozen voor een uitgebreide privacyverklaring. Vaak zijn er namelijk situaties waarin Transportsubsidies.nl uw persoonsgegevens dient te verzamelen en te verwerken/gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het verzenden van facturen. Het is belangrijk dat u weet wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en hoe u uw wensen met betrekking tot de omgang met uw persoonsgegevens aan ons kunt laten weten.

Transportsubsidies.nl neemt uw privacy erg serieus en zal persoonlijke informatie op een veilige manier gebruiken en verwerken. Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG wetgeving. Deze Europese privacywetgeving is sinds 25 mei 2018 toepasselijk in Nederland.

 

Heeft u het idee dat er niet op correcte wijze wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet om direct contact met ons op te nemen!

info@transportsubsidies.nl

+31 (0)30 273 47 46

Nedereindseweg 572 l 3546 PV l Utrecht

Postbus 13090 l 3507 LB l Utrecht

KvK Nr. 60842792 l Btw Nr. NL854083972B01

 

 

2.   Categorieën persoonsgegevens

 

Voor ons is het noodzakelijk bepaalde persoonsgegevens op te vragen om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. De persoonsgegevens die wij (over het algemeen) opvragen:

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze worden opgegeven voor verwerking door Transportsubsidies.nl.

 

 

3.   Grondslag en doel voor gegevensverwerking

 

Op grond van de AVG wetgeving zijn wij verplicht een rechtmatige grondslag te hebben voor verwerking van uw persoonsgegevens. Artikel 6 lid 1 sub a, sub b en sub c van de AVG zijn toepasselijk op onze situatie: de verwerking van uw persoonsgegevens wordt gedaan op basis van uw toestemming, omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Transportsubsidies.nl of omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Artikel 13 lid 1 sub c van de AVG schrijft ons vervolgens voor om duidelijk aan te geven voor welke ‘verwerkingsdoeleinden’ de persoonsgegevens bestemd zijn. Hieronder volgt daarom een overzicht met verschillende verwerkingsdoeleinden.

 

 

 1. Contact opnemen

Heeft u een e-mail gestuurd naar info@transportsubsidies.nl?  Of heeft u informatie achtergelaten via de chatfunctie, het contactformulier, social media, WhatsApp of telefonisch? Dan worden deze gegevens bewaard in het CRM systeem van Transportsubsidies.nl.

 

 1. Uitvoeren dienst

Wanneer er wordt overgegeaan op het uitvoeren van onze dienst, heeft Transportsubsidies.nl bepaalde gegevens nodig. Buiten de gebruikelijke NAW-gegevens maakt transportsubsidies ook gebruik van financiële gegevens. Deze gegevens zijn nodig om te bepalen of een aanvraag kans tot slagen heeft en om de aanvraag in te dienen. Financiële gegevens kunnen onder andere bestaan uit aankoopdocumenten, individuele bedragen en aankoop- en leverdata van de goederen waar subsidie over aangevraagd wordt. Zonder deze gegevens is het voor Transportsubsidies.nl niet mogelijk om de dienst naar behoren uit te voeren.

 

 1. Het verzenden en bewaren van facturen

Transportsubsidies.nl bewaart gegevens die zij opgegeven in verband met de facturering. Dit geldt zowel voor verzonden als ontvangen facturen. De meeste facturen zijn voorzien van persoonsgegevens, zoals de aanhef. Ook kan het zijn dat een factuur ontvangen/verzonden wordt aan een bedrijfse-mailadres met een naam erin. Daarnaast kunnen in bepaalde gevallen persoonlijke adresgegevens op facturen vermeld worden. Denk aan situaties waarbij iemand een kantoor aan huis heeft.

 

Nu is het zo dat wij een wettelijke plicht hebben te factureren, ontvangen facturen te bewaren en verzonden facturen te bewaren. Deze facturen zijn eveneens nodig om belastingaangiftes te kunnen doen.

 

 1. Offertes

Voor het opstellen en versturen van offertes gebruikt Transportsubsidies.nl de benodigde persoonsgegevens. Dit zijn onder andere naam (voornaam en achternaam) en e-mailadres.

 

 1. Het verzenden van betalingsherinneringen

Ook voor het versturen van betalingsherinneringen bewaren wij persoonsgegevens. Het gaat hierbij eveneens om namen, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens.

 

 1. CRM systeem

CRM staat voor ‘Customer Relationship Management’. Middels een CRM systeem worden onder andere de gegevens van klanten opgeslagen en verwerkt. Transportsubsidies.nl maakt gebruik van het CRM systeem Copper. Hierin worden alle dossiers van klanten bijgehouden. De boekhouding van Transportsubsidies.nl gebeurt eveneens via Copper. Indien u wilt weten hoe Copper om gaat met (persoons)gegevens kunt u hun de privacyverklaring raadplegen.

 

 1. Social media

Transportsubsidies.nl maakt gebruik van verschillende soorten social media. Waaronder Facebook, Twitter en LinkedIn. Voor het gebruik van deze social media worden cookies geplaatst. Voor meer informatie over cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

 

 1. Marketing

Transportsubsidies.nl maakt gebruik van zowel e-mailmarketing als marketing via social media. Voor e-mailmarketing maken wij gebruik van openbare gegevens of de door u opgegeven gegevens. Daarnaast maken we hiervoor gebruik van Mailblue als e-mailmarketingsoftware. Social media marketing gebeurt volgens de systemen en regels van het desbetreffende platform. Indien u via  e-mail of social media contact opneemt met Transportsubsidies.nl, worden de verstrekte gegevens bewaart zoals in beschreven in artikel 3.2.

 

 

4.   Periode van opslag

 

Hierboven hebben wij aangegeven voor welke verwerkingsdoeleinden wij uw persoonsgegevens gebruiken. Volgens artikel 13 lid 2 sub a van de AVG moeten wij vervolgens aangeven wat de opslagperiode van persoonsgegevens is. Daarbij is het goed om te realiseren dat alle gegevens in ieder geval bewaard blijven voor de periode dat er werkzaamheden worden verricht, of de periode dat er redelijkerwijs vanuit mag worden gegaan dat gegevens nodig zijn. Elk laatste contactmoment tussen u en Transportsubsidies.nl geldt als een nieuw begin van de bewaringstermijn.

Let op! Het is mogelijk dat gegevens opgegeven en verwerkt voor een bepaald doeleind, overgaan in een ander doeleind. Hierdoor begint er een nieuw bewaringstermijn. Bijvoorbeeld wanneer gegevens verstrekt worden via social media of een contactformulier en er uiteindelijk overgegaan wordt naar een dienst. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van dezelfde gegevens zal het bewaringstermijn van deze gegevens overlopen naar die van het volgende doeleinde.

 

 

 1. Contact opnemen

De bewaartermijn van de gegevens die ontvangen zijn door een contactverzoek met ons verschilt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de aard van het contactverzoek. Gaat het om een vraag waarbij eenmalige beantwoording volstaat? Dan verwijderen wij de ontvangen gegevens doorgaans direct. Indien de aard van het contactverzoek noopt tot het langer bewaren van gegevens (denk aan een offerte aanvraag of andersoortige verkoopkans), bewaren wij deze ook langer. Indien blijkt dat het bewaren van de gegevens geen nut heeft, verwijderen wij deze maximaal 10 jaar nadat wij ze hebben ontvangen.

 

 1. Uitvoeren dienst

Gegevens welke zijn verstrekt voor het uitvoeren van onze diensten worden na het voltooiien van de dienst en het verzenden dan wel ontvangst van de (laatste) betaling, bewaard voor een periode van maximaal 10 jaar.

 

 1. Het verzenden van facturen

Volgens de wet zijn wij verplicht om facturen (en andere administratie) te bewaren. De Belastingdienst dient immers de mogelijkheid te hebben om ons te controleren. Volgens de eisen van de Belastingdienst, moeten wij onze facturen in ieder geval 7 jaar bewaren. Wij conformeren ons in alle gevallen aan deze eisen. Na het verstrijken van deze termijn, bewaren wij uw persoonsgegevens voor een periode van maximaal 10 jaar.

 

 1. Het verzenden van betalingsherinneringen

Indien u geen klant meer bent bij Transportsubsidies.nl, verwijderen wij uw gegevens binnen 10 jaar nadat de wettelijke termijn van 7 jaar is verlopen.

 

 1. Offertes

Offertes worden verwijderd na een termijn van 10 jaar. De termijn begint te lopen vanaf het moment dat een offerte wordt geweigerd of overgaat in een concrete overeenkomst tussen partijen.

 

 1. Social media

Gegevens die aan ons verstrekt zijn via social media, worden voor een termijn van 10 jaar bewaard, vanaf het laatste contactmoment. Cookies welke geplaatst worden door social media platformen kennen hun eigen bewaringstermijn. Raadpleeg hiervoor onze cookieverklaring.

 

 1. Marketing

Gegevens welke verwerkt worden voor marketingdoeleinden worden bewaard voor een periode van 10 jaar vanaf het laatste contactmoment. Cookies geplaatst voor marketingdoeleinden kennen hun eigen bewaringstermijn. Raadpleeg voor meer uitleg over deze bewaringstermijnen onze cookieverklaring.

 

 

5.   Ontvangers van persoonsgegevens

 

Transportsubsidies.nl deelt persoonsgegevens met derde partijen: dit gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is. In alle gevallen zal Transportsubsidies.nl zich als verwerkingsverantwoordelijke conformeren aan de AVG wetgeving, specifiek artikel 28 e.v. AVG.

Om de beste service te garanderen vanuit Transportsubsidies.nl, werken wij samen met bepaalde externe partijen. Denk hierbij aan partijen die onze financiële zaken regelen. Hieronder bieden wij u een overzicht van externe partijen die persoonsgegevens van u ontvangen.

 

Overzicht van derde partijen die persoonsgegevens van u ontvangen:

Voor onze boekhouding maken wij gebruik van de Copper. Voor meer informatie over de bewaring van gegevens middels dit platform, verwijzen wij naar de privacyverklaring van Copper.

 

Het is mogelijk dat voor de uitvoering van een dienst Transportsubsidie.nl gebruik maakt van een derde partij. Om de dienst naar behoren uit te kunnen voeren, zullen de benodigde gegevens gedeeld worden met deze partij.

 

Om te voldoen aan onze belastingplicht en/of enig ander wettelijk voorschrift delen wij de benodigde persoonsgegevens met de Belastingdienst en andere overheidsinstanties, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

 

Cookies

Wilt u weten welke cookies Transportsubsidies.nl plaatst? Raadpleeg dan onze cookieverklaring.

 

 

6.   Beveiliging

 

Persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de daartoe bevoegde medewerkers van Transportsubsidies.nl. Deze persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. Waar dit mogelijk is, maken wij gebruik van een tweestapsverificatie (of reCaptcha).

De Apparaten waarmee uw gegevens zijn geopend, zijn ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan en/of gezichtsherkenning. Hierbij gaat het vanzelfsprekend om de noodzakelijke apparaten, zoals computers, laptops en mobiele telefoons.

Ook wordt uw bezoek aan de Transportsubsidies.nl website beveiligd door ‘’https’’ beveiliging. Dit betekent dat u verbinding met Transportsubsidies.nl privé is. Hiermee zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens tijdens websitebezoek veilig blijven.

Volledigheidshalve, meer informatie over online beveiliging waar Transportsubsidies.nl gebruik van maakt:

Fysieke documenten worden alleen in een afgesloten kantoorruimte bewaard. Alleen de eigenaar en mogelijk werknemers van Transpaortsubsidies.nl hebben toegang tot deze ruimte.

 

 

7.   Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

 

Hieronder geven we u een overzicht van de rechten die u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens en ons gebruik hiervan. Hoewel we bij Transportsubsidies.nl op minimale wijze persoonsgegevens verzamelen en verwerken, vinden wij het belangrijk u toch te wijzen op de rechten die u in het kader van de AVG hebt.

 

a.     Recht op inzage (artikel 15 AVG)

Te allen tijde heeft u het recht uw gegevens op te vragen, die bij Transportsubsidies.nl zijn vastgelegd en bewaard. Dit kan middels het sturen van een e-mail of via telefonisch contact. U krijgt dan een duidelijk overzicht van uw gegevens.

 

b.     Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

Kloppen uw gegevens (die wij in bewaring hebben) niet meer of zijn deze veranderd? Dan heeft u het recht om dit te laten rectificeren door Transportsubsidies.nl.

 

c.     Recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG)

Volgens de AVG heeft u het recht, indien redelijk en mogelijk, Transportsubsidies.nl te verzoeken gegevens over te dragen aan een andere partij.

 

d.     Recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG)

U hebt in bepaalde gevallen het recht om Transportsubsidies.nl te vragen gegevens te vernietigen. Dit kunt u doen met een beroep op het recht op vergetelheid. In de volgende situaties moet Transportsubsidies.nl uw persoonsgegevens vernietigen:

Er zijn uitzonderingen op het recht op vergetelheid uit de AVG. Zie voor meer informatie de volgende pagina.

 

e.     Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Transportsubsidies.nl niet op de juiste wijze met uw persoonsgegevens is omgegaan. Dat kan via deze link. De Autoriteit Persoonsgegevens handelt deze klacht dan af.

 

f.      Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar (artikel 21 AVG)

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen gegevensgebruik. Zeker in het geval van ‘direct marketing’.

 

Gebruik maken van bovenstaande rechten?

Een e-mail aan info@transportsubsidies.nl is in de meeste gevallen al genoeg om gebruik te maken van uw rechten. Twijfelen wij eraan of u bent wie u zegt dat u bent? Dan kunnen we u verzoeken een kopie van uw identiteitsbewijs aan te leveren. Hierbij vragen we u altijd om een kopie van het identiteitsbewijs, zoals dit is voorgeschreven door de Rijksoverheid. Echter zal in de meeste gevallen een minder ingrijpende wijze van identiteitsachterhaling voldoende zijn.

 

 

8.   Plichten

 

Transportsubsidies.nl verwerkt uw persoonsgegevens, zoals aangegeven, op grond van een gerechtvaardigd belang. Uw persoonsgegevens zullen nooit verkocht worden aan een derde.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van diensten. Wanneer u deze verplichte gegevens niet aan ons levert, kan Transportsubsidies.nl de diensten niet (naar behoren) aanbieden.

Indien het noodzakelijk is uw gegevens te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen, zal daar uiteraard eerst uw toestemming voor worden gevraagd door wijziging van ons Privacy Statement. Wij maken wijzigingen altijd kenbaar via de Transportsubsidies.nl nieuwsbrief.

Transportsubsidies.nl behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer Transportsubsidies.nl dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Tevens wanneer het gaat om eigendom of het beschermen van Transportsubsidies.nl. Hierbij trachten wij uw recht op privacy zoveel als mogelijk te respecteren.

 

 

Heeft nog vragen over ons privacybeleid? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.

info@transportsubsidies.nl

+31 (0)30 273 47 46

Nedereindseweg 572 l 3546 PV l Utrecht

Postbus 13090 l 3507 LB l Utrecht

KvK Nr. 60842792 l Btw Nr. NL854083972B01

 

Versie 2020